(DE4040) Brand New

Additional Details
------------------------------

Actor: Li Yongtian, Yao Gang, Liu Falu, Chen Kang, Wang Ying

Format: NTSC

Label: GZ Beauty

Manufacturer: GZ Beauty

Package quantity: 1

Publisher: GZ Beauty

Region code: 0

Release date: 2008-08-11

Studio: GZ Beauty

Brand: GZ Beauty

EAN: 0883629575384