Click Here. Double your traffic. Get Vendio Gallery - Now FREE!


Image Hosting by Vendio Image Hosting by Vendio Image Hosting by Vendio
Victorian Gibson Girl Lady Book How to Beautiful 1899

Image Hosting by Vendio
Click to View Image Album뺸뫫ꮫ껮鎚믩벪蛩ꢟ뫮骆믨붦黪꺫ꫮ隦鿩ꎺ鋫ꪫꫮ螒诩鎦雫ꢟ뫮課ꯩ뢢軪꺻ꫮ몢迨ꎺ苫ꮋꛮꎎ믨놮鋪ꢏ뫮骂诨뢮髪꺻ꫮ隖迫꒺諪ꢛꋮꞖ鯩薢蛩ꢟ뫮躾ꯨ뢮軪꺫ꫮ뚖鿩ꚺ鋫ꪋ껮Ꞛꯩ꾮雩ꦟ뫮誺鯫袢雪꺛ꋮꊆ鿨꒺뛨ꪋꋮ莎ꯨ꺮ꋫꢏ뫮躚诨肢軪꺻껮骂迨ꎺꛫꪫꋮ鞚ꯩ꺪雩ꢏ뫮銶믩閦鋪꺋ꛮ誖鿫꒺鋩ꦫꫮꎂꯩ뺮鋫ꦟ뫮誖鯨膮髪꺻ꫮ몆鿪ꚺ雪ꮋ껮鎒诩ꊦ蛪ꮟ뫮誒诫膮諪꺻껮节迪ꎺ뫪ꮋ껮ꎊ믨낮ꋩꪏ뫮誢诨袮髪꺫ꫮ蚖鿩ꎺ雪ꪫ껮Ꞓ鯩薢ꛨꦟ뫮隆믫覮軪꺻ꋮꪂ鿨ꊺ苫ꪛꛮ랚믨ꦪ雫ꢏ뫮骊鯩릦髪꺫껮誦迨ꎺ뫫ꪫꛮ螞ꯩ꺪ꋩꢟ뫮躆鯩떢鋪꺫ꫮ뺖鿫ꚺꛪꪋ껮Ꞛꯨꆮ蛨ꢟ뫮躶ꯨ뢦髪꺫ꫮ뺦鿨ꊺ鋫ꪻ껮랚믨겮雫ꢏ뫮躊诨肢軪꺻껮ꊂ迨ꊺ諪ꮻꛮ鞚ꯨ몮ꋨꢏ뫮躒꯫낦黪꺫껮誶鿫ꚺ뫪ꮫꋮ랚ꯩꦮ뛫ꪟ뫮骊鯨릢ꫪ꺫ꫮ骒鿨Ꞻ뛪ꮻꫮ鞚ꯩ蒪뛪ꮟ뫮骖믨ꖮ髪꺋ꫮ芒鿩ꚺ諫ꪋꋮ뎞믩꾮ꛨꮟ뫮躾믩릮諪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꮫꛮꎚꯩ꾪ꛫꮟ뫮誒诫벮軪꺻ꋮꪂ鿨ꊺ苫ꪛꛮ랚믨ꦪ雫ꢏ뫮骊鯩릦髪꺫껮誦迨ꎺ뫫ꮻ껮랚ꯩ늪뛩ꮏ뫮骺ꯩ붦黪꺫ꫮ芢鿫ꚺ蛪ꪛꋮ뎒ꯩꊪ雫ꢟ뫮隦诨貮髪꺫껮躆鿫ꖺ뛨ꪫ껮랚ꯩꎪ뛫ꮟ뫮誊ꯨ貢軪꺻껮节迨ꎺꋫꪫꫮ鞚ꯩ뎮雩ꢏ뫮誶诩袪鋪꺻ꫮ뺶迨Ꞻ苪ꪻꋮꎒꯨ說蛨ꦟ뫮麊鯨閪髪꺻ꫮ骖鿨ꎺ닪ꪻ껮Ꞛ믨꾮ꛫꮏ뫮麲믨醮髪꺫ꫮ몶迨ꎺ뫫ꪻꫮꎂ믩뺮苨ꢏ뫮骂诫ꖮ髪꺫껮뚢鿩ꚺ軪ꪫꋮꞞ믨ꖪꋫꦏ뫮骲믫릢諪꺫ꫮ骖鿩ꚺ軪ꮛ껮랚ꯩ莪雪ꢟ뫮骎믨薢黪꺋ꫮ芒鿪ꊺ軩ꮫ껮랚믩ꚪ蛩ꢏ뫮骂믫놢黪꺫껮뚢迨ꎺ軪ꮋꫮ莎ꯨ낮ꋨꢏ뫮麂鯪ꦮ軪꺻ꫮ誂迪ꎺ諪ꮋꋮꞞꯩ뒪ꛫꮟ뫮麞믨膢黪꺫ꫮ蚆迪꒺苪ꪻꛮ螚诩꺪ꋨꮟ뫮늾믪覢雪꺻ꫮ隆鿪ꚺ雫ꪋꋮ鞚ꯩꎮ雪ꮟ뫮ꚾꯨꞮ軪꺻ꫮ뺲鿪Ꞻ鋫ꪻ껮ꞎꯨꞮ닫ꮟ뫮麚꯫醮軪꺫ꫮ뺢鿪ꚺ뻪ꮋ껮뎊믨벮ꛫꮏ뫮說诨膮髪꺫ꫮꚶ鿩ꎺ뫪ꪫ껮Ꞛꯩꖮ雩ꢟ뫮躊꯫낮髪꺻ꫮ몆迪ꚺ苪ꪛ껮鞎诩ꖪ단ꮟ뫮骾鯪趢雪꺫ꫮ蚦鿨ꊺ軫ꢛꋮ莊ꯩꊪ뛫ꮟ뫮躲ꯨ떢諪꺻껮节迨ꎺ苫ꮋꋮ莊ꯩꊮ雪ꦟ뫮說鯫袢諪꺻껮몂鿨Ꞻ軫ꮫꛮ랚诩꺮닫ꪟ뫮骊믩ꖢ髪꺫ꫮ늆鿨ꊺꛫꮋ껮螚믩ꊪ뛨ꦟ뫮誢诩膪軪꺻껮ꊒ迨ꎺ蛪ꪻꋮꞞꯩ뒪ꛫꮟ뫮語诫벮髪꺻ꫮ몆迨ꎺ뫫ꪻꫮꎂꯩ뺮ꋩꮟ뫮誾诩膢髪꺫ꫮ躖迪ꊺ뛫ꢻꫮ鞚ꯨ궪蛨ꢟ뫮麎꯫趮鋪꺫ꛮ躦迨ꎺ뫫ꪫꛮ螞ꯩ꺪단ꮟ뫮麾믫覢諪꺫ꫮ躢鿨ꎺ髪ꮋꋮꎊ믩낪단ꪟ뫮躦鯩떢軪꺻ꫮ誢迨ꎺꫨꮋ껮螚믩ꎪ뛨ꮟ뫮銎ꯨ뒮髪꺫ꋮ몶鿩ꚺ諫ꪛꋮ莊믩ꊮ蛩ꮟ뫮躦鯩떮鋪꺛ꋮ蚦鿩꒺黨ꢫꋮ莎ꯩꂪꛫꢏ뫮骂鯪릢軪꺻껮芆迪ꎺ諪ꮋ껮莎믩뺮蛨ꮟ뫮麆诨貪黪꺫ꫮ늖迪ꊺ뛫ꢫꛮ螖鯩躪단ꪟ뫮躦鯩ꦢ軪꺻껮誂鿫ꎺ鋫ꪋ껮螒鯩辢ꛨꢏ뫮躪믨肪軪꺻껮节迫ꎺ苫ꪋ껮랚ꯩ뎪ꋨꦟ뫮誦鯪떮髪꺻ꫮ몆迪ꚺ뛪ꪛ껮螚믨ꦮꛪꦏ뫮骂诩ꖦ髪꺫껮躆鿩ꚺ뫨ꮻ껮랚ꯩ銪雨ꦟ뫮躺ꯨ뢦髪꺫ꫮ뺦鿨ꊺ鋫ꮻꛮ鞚ꯨ몮ꋨꢏ뫮躒꯫낮軪꺫껮늲鿪ꎺ雫ꮋ껮랚믩ꚪ蛩ꮏ뫮麺믫貢髪꺻ꫮ몦迫ꊺ닫ꪫꋮ辪ꯨ芮닫ꮟ뫮躂ꯪ낢諪꺫ꫮ躆鿫Ꞻ蛪ꮻ껮鎒ꯩꊮ뛫ꮟ뫮骺ꯨ떮髪꺫ꫮ誂鿨Ꞻ軫ꮛ껮鞎诩ꖪ鋫ꢟ뫮銆믩ꖪ軪꺻ꫮ节鿪ꚺꛪꪋ껮Ꞛ믨ꦪ苨ꦟ뫮誂ꯨ肮髪꺫ꫮꚶ鿩ꎺ뫪ꪫ껮Ꞛꯩꖮ雩ꢟ뫮躊꯫낮軪꺻껮늲鿩ꚺ苫ꪫꛮ螞ꯩ뎮蛫ꮟ뫮銖ꯨ颮鋪꺫ꛮ銖鿩꒺軩ꦫꋮ莊믨몮ꋨꦟ뫮誂믪肮鋪꺋ꋮ늶鿪ꎺ諩ꪋꋮ莎믨낮苨ꢏ뫮誒믪肢黪꺫ꫮ뺖鿩ꚺ諪ꪋꛮꎚꯩ궪ꛫꮟ뫮骒ꯩ薪髪꺻ꫮ늖迨ꊺꫫꪻ껮鞚믩ꦪ뛨ꮏ뫮麂鯩鶢雪꺫ꫮ뺖鿪ꚺ蛪ꪻ껮莎ꯩ뺪뛫ꦟ뫮麺诨貪黪꺻ꫮ隖迨ꎺ諪ꪫꛮ鎞鯩벮닩ꪟ뫮銢诨袪黪꺋ꫮ芢鿫Ꞻ雫ꮋ껮Ꞛ믨辪뛫ꮏ뫮躲鯩릮諪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꮫꋮ뎞ꯩ꾮雨ꮟ뫮誺诫벮軪꺫껮늲鿪ꎺ苫ꢫꋮ螊ꯩ낪蛫ꢟ뫮躆믨떮鋪꺫껮躶鿫ꚺ뫨ꮫ껮螚ꯨꆪ苨ꦟ뫮骎鯪놮軪꺋ꫮ誒鿪ꖺ蛨ꢻꫮꞎ믨躪苨ꮟ뫮躦诨肮髪꺻ꫮ节鿨Ꞻ苫ꪫ껮螚ꯩꆪ뛩ꮟ뫮骺ꯨ貮髪꺫껮銖鿪ꊺ諫ꮫ껮ꞎ믩ꊮ단ꢟ뫮誂꯫膦黪꺫껮Ꚇ鿩ꎺ雪ꪫ껮Ꞓꯨ辦雫ꪟ뫮銎ꯪ関諪꺻껮蚢鿨Ꞻ苫ꮻ껮랒诩莢뛫ꪟ뫮誊诨貢軪꺻껮ꊂ迨ꎺ鋫ꮻꋮ랞ꯨ궪雫ꪟ뫮骊诩ꖦ髪꺫ꫮ뺦鿩ꊺ鋫ꪫꫮ鞚믩궪雪ꢏ뫮險믩邮髪꺻ꫮ隶迪꒺苪ꪛꋮꎖꯩꂪ雫ꮟ뫮誆믩袮軪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꪋ껮螚믩꾪ꛨꢏ뫮躶믨肢軪꺻껮节迪ꊺ苫ꪋꫮꞞ믨ꦪ雫ꦏ뫮躊ꯨ뢦髪꺫ꫮ躖鿪Ꞻꛪꪛꋮ螊믨ꆮ苨ꢏ뫮誖믨붢諪꺫ꫮ銖鿫ꚺ軫ꪻꛮ螞ꯩ꺪닫ꢟ뫮骺鯨놢諪꺻ꫮꚆ鿩ꚺ雪ꮻ껮Ꞛ믩ꦪ鋪ꦟ뫮誾ꯨ膢黪꺫ꫮ銖鿨ꊺ諫ꪛꛮ鞚ꯨ뒮蛨ꦏ뫮骪诪閦髪꺻ꫮꚦ鿨Ꞻ軫ꪋꋮꞞꯩ떪蛪ꢟ뫮誆鯩놢黪꺫껮誶鿩ꚺ髫ꪋꛮ랚ꯩ꺪鋨ꮟ뫮骲诨蒦髪꺻ꫮ节鿩ꚺ蛪ꪋ껮랚ꯨꚮ蛨ꮟ뫮骦诨蒢黪꺫ꫮꚦ鿨ꚺ黪ꪛꋮ鞚ꯩ낮雫ꮟ뫮誖诩膢黪꺋ꫮ芢鿪ꚺꛪꮫꋮ랚ꯩꦪ蛩ꮏ뫮骆믫颮髪꺻껮銦迫ꊺ닫ꮻ껮Ꞛ믨ꆮ苫ꢏ뫮躾꯫낢黪꺋껮몢迨Ꞻ닫ꪋꋮ鞚믩겮뛨ꢏ뫮麶鯫趮鋪꺻ꫮ뺦鿩ꚺ뛪ꪋꋮ뎞믩ꂮ雪ꦟ뫮課鯫袢鋪꺋ꛮ誶鿪꒺ꛨꮫꫮ鎚ꯨ낪蛨ꪏ뫮誂꯫膢黪꺫껮銦迨ꎺ뫫ꪫꋮ뎞ꯩ벮雨ꢟ뫮麺믨醮髪꺻ꫮ隖迪꒺諪ꢻ껮鞊诩钦雪ꦟ뫮說ꯪ肢軪꺻껮芆迨ꊺ껫ꢻ껮랒믨貦ꛪꢏ뫮躂诨肢軪꺻껮銂迨ꊺ껫ꪛ껮鞊ꯩ꾪雪ꪟ뫮骒鯫颮髪꺫껮銖鿩ꚺ髪ꪛꫮ鞞ꯨ겮苨ꦏ뫮骞鯪떢黪꺋ꫮ芢鿫Ꞻ雪ꪋ껮鞚ꯩ꾪ꛫꢏ뫮躞꯫낮髪꺻ꫮ몆迫ꚺ苪ꪻꋮꞞꯨ꾮ꋨꢏ뫮躎诨肪軪꺫껮芢迫Ꞻ苪ꪛ껮鞎믨ꖪ苩ꮏ뫮誊诫벮髪꺻ꫮ몆迨ꎺ뫫ꪻꋮ鞚믨낪ꛫꮏ뫮躲ꯨ릢ꫪ꺫껮늲鿪ꎺ苫ꮋ껮랚믩ꚪ蛩ꮏ뫮骺믫颮髪꺻껮銦迨ꎺꫨꮋ껮螚ꯩꆪ뛩ꮟ뫮骺ꯨ貮髪꺫껮銖鿪ꊺ諫ꮫ껮랚믩ꚪ蛩ꦏ뫮骂鯨趮軪꺋ꫮ課鿩ꚺ뻪ꪛꋮ뎖ꯩꂪꛫꢟ뫮階鯫趢諪꺫ꫮ躶鿫ꚺ닪ꮫꋮ뎊믨ꊮ苨ꢏ뫮躢诩肢諪꺫껮躖鿩ꚺꫫꮛꋮꎊ믨뒮苫ꦟ뫮骎ꯨ붦髪꺛껮몒鿪겺苫ꪋꋮꞞ믩꾪鋪ꦟ뫮誾ꯨ膮髪꺻ꫮ몶鿨ꚺꛪꪛꛮ螞ꯩꆪ뛫ꢟ뫮麺鯪趢髪꺫ꫮ몶鿨ꚺ鋫ꪛ껮鎚믩ꂪꛨꦟ뫮骚诫붢黪꺋ꫮ节鿫ꚺ蛪ꪻꋮ螊鯩ꆢ苨ꢟ뫮麊鯪覦髪꺛ꫮ节鿩ꚺ諫ꪛꋮꞞ믩떪뛨ꢿ뫮麊믨膢黪꺫ꫮ蚆迪꒺苪ꪻꛮ螚鯩꺪ꋨꢟ뫮骖鯩親髪꺫ꫮ躖鿩ꚺ鋫ꪻꫮ龦ꯩ芪닫ꢟ뫮骚诨뺢黪꺫ꫮ芲鿩ꚺ諫ꪻꋮ鞚ꯨ꺪蛨ꦏ뫮骪鯪趮髪꺫껮誖鿪ꚺ蛪ꢫ껮랚ꯩ랪雩ꦟ뫮誺믨膦黪꺫ꫮꚆ鿨ꊺ雪ꪋ껮랚믩ꚪ蛩ꢏ뫮骂믫놢黪꺫껮뚢迨ꎺ軪ꮋꫮ莎ꯨ낮ꋨꢏ뫮骺诪붢諪꺫껮銶迪꒺苪ꪛꋮꎒꯩ說雨ꦟ뫮骖鯪馮髪꺫ꫮ蚢迫ꊺ닫ꪫꛮ螞诫꺮ꋨꢯ뫮誂꯫膪軪꺻ꫮ节鿫ꚺ蛪ꪛꛮ莞믩ꢪ蛪ꢟ뫮骒믫릪黪꺫ꫮꚂ鿩Ꞻ黪ꪛꋮ螊ꯩꖮ雪ꪟ뫮骒鯪릦黪꺫ꫮꊖ迩ꚺ苪ꮛ껮랚ꯨꢮ뛩ꢟ뫮麎ꯪ貢髪꺫ꫮꚖ鿫ꊺ닪ꪻꛮ螞믩겮ꛨꮟ뫮骆믫ꂢ黪꺫껮銶鿩ꚺ諫ꪻꋮ螊ꯩ겪뛫ꮟ뫮骶鯩릢髪꺻껮誖迨ꊺ닪ꪛꛮ螞믩뎮雩ꦟ뫮骎鯪붢黪꺫ꫮ늂鿩ꚺ諫ꪻꛮ鞚ꯨ낮蛫ꦏ뫮骂诩趢諪꺫ꋮ蚆鿨ꊺ닪ꪻꫮ莚믩ꂪ뛩ꦏ뫮誂믫膢髪꺫ꫮ躆鿩ꚺꛪꮫꛮ莞ꯩꂪ雩ꦏ뫮麂诫醢髪꺫ꫮ뚢鿩ꚺ雪ꪛ껮Ꞛꯨꦪ蛨ꪟ뫮麚믨醢黪꺫ꫮꚖ鿪겺뫪ꪋꛮ螚ꯨꆮ뛩ꢟ뫮骎诨ꆢ黪꺫ꫮꚶ鿨ꚺ蛪ꪋꛮ螚믩꺪단ꢟ뫮骾鯪薢諪꺻ꋮꪂ鿩ꚺ諫ꮻꛮ螞믩꺪蛩ꮟ뫮誦꯫薢ꫪ꺫ꛮ銆鿫Ꞻꛪꪋꛮ鞚ꯨ뒪蛨ꮟ뫮麎꯫醪髪꺻ꫮ몶뿨ꪺ諨ꪛꫮ螚ꯩꎪ鋨ꦟ뫮骒鯪趢諪꺫껮誖鿩ꚺ黪ꮫ껮Ꞛꯨꦪ蛨ꢏ뫮ꪪꯨ莪髪꺻ꫮ躆鿪Ꞻ뻪ꪛꋮꞲꯩ꺪뫫ꢟ뫮骊诩ꖪ髪꺫ꫮ隦鿩ꚺ軫ꪛꛮ鎚ꯩꂮ雨ꦏ뫮骂믫떮髪꺻ꫮ麲迩ꚺ苪ꪫꛮꞞꯩꦪ蛩ꢟ뫮骖诫ꖪ黪꺫ꫮ蚂迫꒺ꋪꮫꫮ鞚ꯩꞪ雨ꢟ뫮麲鯪趮鋪꺛ꋮ뺆迪ꂺ苪ꪫꋮ螊ꯩ늮雨ꦟ뫮課鯪肮諪꺻껮躆鿫ꚺ諫ꪫ껮莎ꯩ뺪ꋩꮟ뫮躾诩릮諪꺻껮芦迨ꎺꫨꪫꛮ螞ꯩ꺪ꋩꢟ뫮躆鯩떢鋪꺫ꫮ뺖鿫ꚺꛪꪋ껮Ꞛꯨꆮ蛨ꢟ뫮誶ꯨ肮髪꺫ꫮ늶鿩ꎺ諫ꪫꋮ莎믨낮苨ꢏ뫮誒ꯨ肪髪꺫껮ꪖ迪ꊺ뛫ꮋꫮꎂꯩ뺮苩ꦟ뫮麦诨貪黪꺫ꫮ늖迪ꊺ뛫ꦫꫮ鞒诩鎢雪ꪟ뫮隲诩ꖢ諪꺫껮骖鿩ꚺ軫ꪫꋮ꞊ꯩꖪ鋨ꪟ뫮骲믩릢諪꺫ꫮ躖鿨Ꞻ뫪ꪛ껮ꎎꯪꊢ軨ꮏ뫮骲诩ꖮ軪꺫껮늲鿫ꚺ髪ꪫꫮꎂ믩뺮苨ꢏ뫮骂诫ꖮ髪꺫껮뚢鿩ꚺ軪ꪫꋮꞞ믨ꖪꋫꢏ뫮麲诩覮髪꺻ꫮ麦迪ꚺ닫ꪻꋮ螊ꯩ뒪雨ꦟ뫮誎鯫袮髪꺫ꫮ뚖鿨ꊺ軪ꦻꋮ랞诩꺪鋫ꢟ뫮骎诨貮髪꺻ꫮ뺦迪ꊺ뛫ꪻꋮ莎믨낮苪ꢏ뫮麂诨貪黪꺻ꫮ隖迨ꎺ諪ꪫꛮ鞞ꯨ辮蛨ꦟ뫮誺믩膮髪꺫ꫮꚦ鿨ꊺ雪ꪻꋮ뎖ꯩꂮ雪ꢟ뫮誊诫膮髪꺫껮隦鿨ꊺ鋪ꢫꫮ랚鯩꾪ꋨꢟ뫮骖鯩親髪꺫ꫮ躖鿩ꚺ鋫ꪻꋮꞲꯨ뎦諨ꪟ뫮麾鯫貮諪꺫ꫮ躶鿪Ꞻ뫪ꪛꛮ鞚믩ꦪ蛩ꪟ뫮骲诨낦髪꺫ꫮ芢鿩ꚺ닪ꮋꫮ螚ꯩ랪蛫ꢟ뫮骖鯪릪苪꺻껮隶鿩ꊺ雪ꪋꛮꎚꯩ꾪ꛫꮟ뫮誒诫벦黪꺫껮誶鿫ꚺ뫪ꮫꋮ莞诨꾮ꋪꢏ뫮骲诨蒪髪꺫ꫮ麦迪ꊺ뛫ꪻꛮ螞믩꺪ꛨꮏ뫮麊诫貢黪꺫ꫮ뺦鿪ꎺ黪ꮋ껮Ꞛꯨ꾮蛨ꢟ뫮骚믨関諪꺫ꋮ躶鿩ꚺ뛪ꪻꋮ鞚믩鎪뛨ꮏ뫮誂믨覢髪꺫ꫮ뺆鿪Ꞻ뻪ꮛꋮ莎믨ꎮ苨ꪏ뫮誂诨袢黪꺻ꫮꚦ鿩ꎺ雪ꪫ껮ꎎꯩꊦ蛪ꢟ뫮骦诨꒢諪꺫ꋮꪒ迩Ꞻ苪ꪫ껮螚ꯩꖪ雩ꢟ뫮骚ꯨ놢諪꺫ꫮ몖鿩ꚺ軪ꪋꛮ鞞ꯩ꾪蛪ꪏ뫮誂ꯩ膮髪꺫껮隆鿩ꚺꋪꮫꛮ鎚ꯩꂮ雩ꪟ뫮麊诨邪髪꺫ꫮ隆迨Ꞻ苪ꪻ껮랚ꯩ랮뛪ꦏ뫮骂诪ꖦ髪꺻ꫮ芒鿩Ꞻ뻪ꮫꋮ鞚ꯩꢪ蛩ꢟ뫮麎鯨覢諪꺫ꋮꪢ鿨ꚺ雫ꪋꛮꞚ믩꾪鋪ꦟ뫮誾ꯨ膮髪꺻ꫮ뚂鿫ꚺ諫ꪻꋮ랞ꯨꖮ蛨ꢟ뫮骂믫ꦢ髪꺫껮銦迩꒺苪ꮻ껮Ꞛꯩꆪ鋨ꪟ뫮늚诩覢黪꺫ꫮ隖鿩ꚺ鋪ꮫꫮ鞞ꯩ궮雩ꦟ뫮骲诨뒢諪꺫껮芖鿫Ꞻ諫ꪻ껮螚诨ꆪꋪꪟ뫮骖诨閪髪꺫ꫮ隦鿩ꚺ軪ꢫꋮꞞꯩ낪雫ꦟ뫮骂鯩醮髪꺫껮Ꚇ鿨ꚺ軪ꪻꛮ鞚ꯩꎪ닫ꢟ뫮麚믨膢黪꺫ꫮ蚆迪ꚺ苪ꪛꫮ鞚ꯩ꒪뛩ꦏ뫮麂믫親髪꺫껮銶鿨ꊺ軫ꪛꛮ鞚ꯩ뎪닫ꮟ뫮麚鯩趢諪꺫ꫮ蚆鿪ꚺ뻪ꪛꫮꎂꯩꂦ雩ꢏ뫮骂鯩놦髪꺫껮骖迩Ꞻ苪ꪻ껮莚ꯨꞪ蛨ꮟ뫮骲ꯩ閪髪꺫껮銆鿫ꚺ鋫ꪻ껮뎊ꯩ벪뛫ꦟ뫮躺꯫낢黪꺻껮銦鿪ꚺ뻪ꪻ껮뎊믨벮ꛫꮏ뫮骪ꯩ붦黪꺫ꫮ芢鿫ꚺ蛪ꪛꋮ뎒ꯩꊪ雫ꢟ뫮隦诨貮髪꺫껮躆鿫ꖺ뛨ꪫ껮랚ꯩꎪ뛫ꮟ뫮誊ꯨ貢軪꺻껮节迨ꎺꋫꪫꫮ鞚ꯩ뎮雩ꢏ뫮誶诩袪苪꺻껮늂迫Ꞻ苪ꮋꛮ鞚ꯨ겮ꋨꪟ뫮銚믨ꖪ鋪꺋ꋮ늖鿩ꖺ鋩ꮫꫮ鞚ꯩ뚮雪ꮟ뫮誊鯩覢髪꺫ꫮ늖鿪ꚺ黪ꮛꛮ鞚믩ꎪ蛩ꢟ뫮躖ꯨ뢮諪꺻껮芦迫ꊺ닫ꪫꛮ螞诨꺮ꋪꢏ뫮骲诨蒪髪꺫ꫮ麦迪ꊺ뛫ꪻꛮ螞믩꺪ꛨꮏ뫮骊诫颮髪꺫껮銆鿩ꚺ髪ꪻꋮꎊꯩ붢뛫ꪟ뫮誶믨膢髪꺻ꫮ몶迩꒺苪ꦻꋮ뎚ꯩꂪ蛫ꢟ뫮誾鯫袢軪꺻껮节迨ꎺ苫ꮋꋮ뎞믩ꂪꛪꮟ뫮躖ꯨ邮軪꺻껮늲鿪Ꞻ鋫ꪻ껮ꞎꯨꞮ닫ꦟ뫮骎ꯨ붦髪꺻껮몂迪ꚺ뻪ꪻ껮ꞎꯨ뒮닫ꮟ뫮躂ꯪ낦黪꺫껮誶鿫ꚺ뫪ꮫ껮랚믩ꚪ蛩ꦏ뫮骂鯨趮軪꺋ꫮ課鿩ꚺ뻪ꪛꋮ뎖ꯩꂪꛫꢟ뫮階鯫趢諪꺫ꫮ躶鿫ꚺ닪ꮫꋮ뎊믨ꊮ苨ꢏ뫮躢诩肢諪꺫껮躖鿩ꚺꫫꮛꋮꎊ믨뒮苫ꮟ뫮躖ꯪ낮軪꺫껮늲鿪ꎺ苫ꮋ껮ꞎꯨ떮닫ꮟ뫮麚꯫醮軪꺻ꫮ뺲鿪Ꞻ鋫ꪻ껮ꞎ믨Ꞣ苫ꢟ뫮骂鯨놦髪꺻ꫮ몖迫ꚺ諪ꪛꛮ鞚ꯨ뒮ꛨꮏ뫮麺믨醮髪꺫ꫮ몶迨ꎺ뫫ꪫꛮ螞ꯩ꺪ꋩꢟ뫮躆鯩떢鋪꺫ꫮ뺖鿫ꚺꛪꪋ껮Ꞛꯨꆮ蛨ꢟ뫮誶ꯨ肮髪꺫ꫮ늶鿩ꎺ諫ꪫꋮ莎믨낮苨ꢏ뫮誢ꯨ肪髪꺫껮ꪖ迪ꊺ뛫ꮋ껮莎믨뺮ꛫꮏ뫮躲鯩릮諪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꮫꋮ뎞믩꾮ꛨꮟ뫮躾믩릢ꫪ꺫껮늲鿪ꎺ苫ꢫꋮ螊ꯩ낪蛫ꦟ뫮躦꯫떢髪꺫ꫮ隦鿩ꚺ鋫ꮫ껮莎믩뺮蛩ꮟ뫮骊꯫鶮軪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꪋꋮ랚믨ꆪ雫ꢏ뫮骊믫떢髪꺛ꫮ芲鿪ꚺ蛪ꮻꋮ랖ꯨ趪苨ꮟ뫮骎诫붮軪꺫ꫮ課迨ꎺ苫ꮋꋮ莎ꯨ뢪苨ꪟ뫮骎ꯪ関諪꺫껮銢迨ꎺ뫫ꮛ껮Ꞛ诨膪ꋪꪟ뫮骖믨関黪꺻껮銦迫ꊺ닫ꮛ껮뎊ꯩ벪뛫ꦟ뫮躺꯫낢黪꺻껮銦鿪ꚺ뻪ꪻ껮뎊믨벮ꛫꮏ뫮說诨膮髪꺫ꫮꚶ鿩ꎺ뫪ꪫ껮Ꞛꯩꖮ雩ꢟ뫮躊꯫낦黪꺫껮誶鿫ꚺ뫪ꮫ껮랚믩ꚪ蛩ꦏ뫮骂鯨趮軪꺋ꫮ課鿩ꚺ뻪ꪛꋮ뎖ꯩꂪꛫꢟ뫮階鯫趢諪꺫ꫮ躶鿫ꚺ닪ꮫꋮ뎊믨ꊮ苨ꢏ뫮躢诩肢諪꺫껮躖鿩ꚺꫫꮛꋮꎊꯨ뒮ꋨꪟ뫮麞鯨醪髪꺫껮躆迪ꚺꫨꪛꛮ螞믨떮뛫ꢏ뫮骂鯩趦髪꺻껮躶鿩Ꞻ髪ꪋꛮ鞚믩ꊪ雩ꪟ뫮骒诨꒢諪꺫ꫮꚦ鿩ꚺ鋪ꮫꛮ鞞ꯩ꒪蛫ꦟ뫮誦鯪릦雪꺫ꫮꚆ鿨ꊺ닪ꢛꛮ鞚ꯩꊪꋩꢟ뫮骾믩ꖦ髪꺫ꫮ몆鿪ꚺꛪꪋꋮꎚ믩ꂪ蛩ꢟ뫮誊鯪膮髪꺫ꫮ뚖迪ꂺ苪ꪻꛮ莞ꯩꂪ雩ꢏ뫮骂鯩趦髪꺻껮銶迫ꚺ苪ꪫꛮ螞ꯩ뎮蛩ꮟ뫮骦诨낦髪꺻ꫮ隶迪ꊺ苪ꦋꋮ螊ꯩꖪꛫꢟ뫮骒믩ꖮ髪꺫ꫮ芢鿫Ꞻ雫ꮋꫮ鞞믩ꚪ苩ꦟ뫮骢诨뒢髪꺻ꫮ몶迨ꊺ諪ꪛꫮ鎒ꯩꂪ닩ꦟ뫮誦鯩膮髪꺻ꫮ节鿩ꚺꋪꪋꛮ鞞ꯩ낪蛫ꢟ뫮骦诨꒢黪꺫껮誖鿫Ꞻ軫ꪛꋮ랞ꯨ꺪苨ꢟ뫮骾鯪릮髪꺻ꫮ몶迨ꊺ닪ꮻꛮ랚믩Ɦ뛨ꪟ뫮骒믫릢諪꺫ꫮ蚦鿨ꊺ鋪ꪛ껮랚ꯩꚮ雫ꦟ뫮骆鯪붮諪꺻ꫮ芲鿩ꚺꋪꪻꋮ莊ꯩ겪ꛫꮏ뫮誂鯪膮髪꺻ꫮ몆鿫ꚺ蛪ꮋꛮ뎞믩說蛩ꢟ뫮骢鯨놢諪꺫ꫮ躆鿫Ꞻ蛪ꮻꋮ螊ꯩ뎪ꛩꮏ뫮誂鯪膦黪꺫ꫮ몆鿩ꚺ軫ꮋꫮ鎒ꯩꂪ苪ꦟ뫮誆鯩膢髪꺫껮銆鿪Ꞻ雪ꪛꛮꎚꯩꂮ뛫ꢟ뫮骶诩ꖦ髪꺻ꫮ节鿨ꊺ뻪ꮋꛮ鞚ꯨ궪苨ꢟ뫮骲诩ꖢ黪꺫ꫮ芢鿫ꚺ諫ꪛꛮ莞ꯩ說雩ꢏ뫮麂鯩膦髪꺫껮誆鿩ꚺ鋫ꪫꋮ鎚ꯩꂪ蛩ꮏ뫮骂믫醮髪꺫껮躆鿪Ꞻ髪ꪻꛮ莞ꯩꂪ雩ꢏ뫮骂诫붦髪꺫껮誆鿩ꚺ髪ꮫꋮ莊ꯩꊪ雨ꦟ뫮骚诨钢髪꺫ꫮꊆ鿫ꚺ軪ꪫꫮ鞚믩늪雩ꦟ뫮誒诩膪髪꺫ꫮ隖鿨ꊺ諫ꢫꋮ鞚ꯩꢮ雩ꪏ뫮誂꯫膪黪꺫ꫮ芲鿪ꚺ뻪ꪻꋮ랞ꯩ떪뛫ꢟ뫮骺诨벢諪꺫껮麆鿨Ꞻ蛪ꪋꋮ鞚믩ꖮ蛩ꢟ뫮骦ꯨ閮髪꺻ꫮ늖迩ꚺ苪ꮻ껮ꎊꯨ꺢蛨ꦟ뫮麊鯨閪髪꺻ꫮ骖鿨ꊺ닪ꪋꛮ螚ꯨ꺪苨ꢟ뫮骆ꯨ閦黪꺫껮銖鿩Ꞻ髪ꪋꛮꎚꯩ說뛫ꮟ뫮骒诨낦黪꺫ꫮ隆鿨ꊺꛫꪋꋮꞞꯨꦪ苨ꢟ뫮骆ꯩꖦ髪꺻ꫮ节鿩ꚺ蛪ꮫꛮꞚꯩ꾪鋩ꦟ뫮誦믨놢黪꺫ꫮ隶鿨ꚺ雫ꪛꛮ莞ꯩꂪ雩ꪟ뫮誒鯫뒮髪꺫껮Ꚇ鿪ꚺ뻪ꪛꛮꞚ믩꾪苩ꦟ뫮骢믨閦髪꺻ꫮꚦ鿫Ꞻ雪ꪋꫮꎂꯩꂮ뛫ꢟ뫮誶꯫膢諪꺫ꫮ躆鿩ꚺ蛪ꪛ껮랚ꯩ뒪ꋨꢟ뫮麖鯩醮諪꺋ꫮ芒鿨ꚺ뫪ꪋꛮ랞ꯩ꾪鋫ꮟ뫮誆鯪膪髪꺫ꫮ뚖鿨ꊺ軫ꮋꫮ鞞ꯩꖪ단ꦟ뫮骆믨ꆦ黪꺫ꫮꊖ迫Ꞻ苪ꪛꛮ鞚ꯩ꒮雪ꦟ뫮骺诨ꂢ髪꺻껮誆迫ꚺ苪ꪫꋮ뎞ꯩ說雫ꢟ뫮骖鯫薮諪꺫ꫮ芒鿫ꚺ蛪ꪛꋮ螊ꯩꞮ蛪ꢟ뫮骖诨붢黪꺻ꫮ隶鿫ꚺ軫ꮫꛮ莞ꯨꂪ蛨ꪟ뫮誢鯫놢髪꺫ꫮ芢鿩ꚺ雪ꮛꛮꞚꯩꦮ蛫ꪏ뫮骂믩붢髪꺫ꫮ몦迫ꊺ닫ꪫꛮ螞믨꺮苫ꢏ뫮麾诩覮髪꺻ꫮ麦迫Ꞻ닫ꮋ껮Ꞛ믨꾪ꛫꦏ뫮骲믫릢諪꺫ꫮ骖鿩ꚺ軪ꮛ껮랚ꯩ莪雪ꢟ뫮骎믨薢黪꺋ꫮ芒鿪ꊺ軩ꮫ껮랚믩ꚪ蛩ꢏ뫮骂믫놢黪꺫껮뚢迨ꎺ軪ꮋꛮ莎ꯨ낮ꋨꢏ뫮麂鯪ꦮ軪꺻ꫮ誂迪ꎺ諪ꪫꛮꎚꯩ꾪ꛫꮟ뫮誒诫벮髪꺻ꫮ몆迨ꎺ뫫ꪻꋮꞞꯩ뒪ꛫꮟ뫮語诫벮軪꺻ꋮꪂ鿫ꚺ髪ꪫꛮꎚꯩꂪ뛨ꮟ뫮銖ꯨ貮髪꺫ꫮꚶ迫ꖺ苪ꪛꋮ螊鯩뎢뛨ꢏ뫮骊믨붮髪꺻껮誖迫ꊺ諪ꮋꋮ莎믨낮苨ꢏ뫮骊믨ꖦ髪꺫껮뚢迪ꊺ鋫ꮫꛮ莚믩벪ꛩꢏ뫮麂诩ꖦ髪꺫껮뚢鿩꒺髩ꦻꫮ鞒诩芢雪ꪟ뫮誒ꯪ肪髪꺫껮躖鿨ꚺ諪ꪛꋮ鎚ꯩꂪ雪ꮟ뫮語鯫袦髪꺻ꫮ몆鿪Ꞻ雪ꪫꋮ辪ꯨ芮닫ꪟ뫮躒ꯩ릮諪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꮫꋮ莞ꯩ벪鋨ꪟ뫮骲믩릢諪꺫ꫮ躖鿨Ꞻ뫪ꪛ껮ꎎ믩ꊮ단ꢟ뫮骒믫릮軪꺫껮늢鿪ꚺ뻪ꮋꋮ鞚ꯩꚪ雩ꢏ뫮骶믨붪髪꺫ꫮ躆鿩ꚺ軩ꪫ껮鎒ꯨꂦꛨꢏ뫮骂믫놢黪꺫껮뚢迨ꎺ軪ꮋꫮ莎ꯨ낮ꋨꢏ뫮麂鯪ꦮ軪꺻ꫮ誂迪ꎺ諪ꮋꋮ뎒ꯩ뺪ꛫꦟ뫮麒꯫醪軪꺫껮늲鿪ꎺ雫ꮋ껮랚믩ꚪ蛩ꮏ뫮麺믫貢黪꺫ꫮ뺦鿪ꎺ黪ꮋ껮ꞎ믨낢苫ꢟ뫮骂鯨놦髪꺻ꫮ몖迫ꚺ諪ꪛꛮ鞚ꯨ뒮ꛨꮏ뫮躺ꯨ릢黪꺫껮芖鿨ꊺ뫪ꮻ껮螚믨릪雫ꦏ뫮銊믫릮諪꺋ꛮ躖鿩꒺ꫩꮫꋮ뎎믨놪鋩ꦟ뫮誂믪肮鋪꺛ꋮ몆迪꒺뛪ꢛ껮螒믨覦ꛪꦏ뫮骂诩ꖦ髪꺫껮躆鿩ꚺ뫨ꮻ껮랚ꯩ銪雨ꦟ뫮誺믪肢黪꺫ꫮ뺖鿩ꚺ諪ꪋꛮꎚꯩ궪ꛫꮟ뫮骒믨ꖦ髪꺫껮ꪂ迨ꎺ蛫ꪫꛮ螞ꯨ낮苨ꢟ뫮誶믫떢髪꺫껮誖鿫Ꞻ蛪ꮋ껮랚믩ꚪ蛩ꦏ뫮骶鯨떮髪꺻껮ꚦ迫ꊺ苪ꦋꛮ鞚ꯨ궮蛨ꦟ뫮誺믩膮髪꺫ꫮ뚖鿫ꊺ뫪ꮻꋮ랞ꯨ궪雫ꮟ뫮骆믨ꖮ髪꺫ꫮ蚦鿩Ꞻ黪ꪛꫮꞎ诩ꖪ鋩ꮟ뫮隺鯩趢諪꺻ꫮ뚶鿩ꊺ뻪ꪫꛮ鞚믩늪뛨ꮟ뫮骒诫薦髪꺫껮隖鿩ꚺ黪ꮫ껮Ꞓ鯩薪鋩ꪟ뫮骎诨뒮髪꺫ꫮ뚢鿨ꚺꛪꪛꋮ鞚ꯩ겪뛩ꢟ뫮骖믩関諪꺛ꋮ蚦迫ꖺ뛪ꢛ껮莎ꯩ뺪뛫ꦟ뫮骺诨颢髪꺻ꫮ隖迫꒺諪ꪻꋮ랚鯩ꦪ단ꮟ뫮誆믨膢雪꺫ꫮ誂鿫ꚺ軪ꪋ껮鞎ꯨ늪단ꢏ뫮躂诨肢軪꺻ꫮ誢迪ꚺ닫ꪻꋮ螊ꯩ뒮雪ꦟ뫮說鯫袢諪꺻껮몂鿪ꎺ雫ꢻꋮ螞ꯩꆮ雩ꢟ뫮躊鯪놦黪꺫껮몂迨ꎺꫨꪻ껮Ꞛ믨꾮ꛫꮏ뫮骲ꯩ붦黪꺻껮몂迫Ꞻ뻪ꮋ껮ꞎꯨ꺮닫ꮟ뫮誊诫벮軪꺻ꋮꪂ鿨ꊺ苫ꪛꛮ랚믨ꦪ雫ꢏ뫮骊鯩릦髪꺫껮誦迨ꎺ뫫ꪫꋮ뎞ꯩ벮雨ꢟ뫮麺믨醮髪꺻ꫮ隖迪꒺諪ꢻ껮鞊诩钦雪ꦟ뫮說ꯪ肢軪꺻ꫮ몒鿨Ꞻ苫ꮻ껮랒鯩蚢蛩ꦏ뫮銶鯨떮鋪꺻ꛮꚦ迫ꊺ苪ꦋꛮ鞚ꯨ궮蛨ꦟ뫮誺믩膮髪꺫ꫮ뚖鿫ꊺ뫪ꮻꋮ랞ꯨ궪雫ꪟ뫮骊诩ꖦ髪꺫ꫮ뺦鿩ꊺ鋫ꮻꛮ鞚ꯨ몮苨ꦏ뫮躆꯫肦黪꺫껮꺂鿫Ꞻ뛪ꪻꋮ鞚ꯩꚮ雩ꢟ뫮誆诩떮髪꺻ꫮ몆迪ꚺ뛪ꪛ껮螚믨ꦮꛪꦏ뫮骂诩ꖦ髪꺫껮躆鿩ꚺ뫨ꮻ껮랚ꯩ銪雨ꦟ뫮誺믪肢黪꺫ꫮ뺖鿪ꚺ蛪ꮻ껮莚ꯩ궪ꛫꦟ뫮骞鯨鶪軪꺋ꫮ芒鿩ꊺ뫨ꦛꋮ莊믩뮪뛨ꮟ뫮骾ꯩ薦髪꺻ꫮ蚶鿩ꊺ鋫ꪋꛮ랚ꯩ꺮雨ꦟ뫮語ꯪ肮鋪꺛ꫮ뚒鿫ꎺ軩ꪋ껮랚ꯩ뎪ꋨꦟ뫮誦鯪떢髪꺫ꫮ몶鿩ꚺ雫ꪻꋮ莊鯩몢ꛨꢏ뫮誶鯨覮軪꺫ꫮ骶鿨Ꞻ뫪ꪋꋮ랚믨ꆪ雫ꢏ뫮骊믫떢髪꺛ꫮ芲鿪ꚺ蛪ꮻꋮ랖ꯨ趪苨ꮟ뫮骎诫붮軪꺫ꫮ課迨ꎺ苫ꮋꋮ莎ꯨ뢪苨ꪟ뫮骎ꯪ関諪꺫껮銢迪꒺뫫ꪛꛮ螞믨떮蛫ꦏ뫮骾믫릮軪꺫껮늲鿨Ꞻ軫ꪛ껮莎ꯩ뺪ꋨꮏ뫮麺믫肪苪꺻껮늂迩ꚺ苪ꪋ껮ꞚꯨꞮꋨꦟ뫮麎꯫醢黪꺻ꫮ誢迪ꚺ닫ꮫꋮ螞ꯩ뎪ꛫꢏ뫮麂诩ꖦ髪꺫껮뚢鿫꒺髨ꢫꋮ뎖鯩궢ꛪꪟ뫮躖诨蒮諪꺻껮隂鿫ꎺ鋫ꪋ껮Ꞓꯨ辦雫ꢟ뫮銚鯫ꖪ雪꺫껮ꪂ迨ꖺ黪ꪛꋮ랞诩ꖪꋫꦟ뫮隖诨袮髪꺫ꫮ蚦迫ꎺ黪ꪋ껮랚ꯩ뎪ꋨꦟ뫮誦鯪떮髪꺻ꫮ몆迫Ꞻ뛪ꪛꫮꞎ믨ꖪ鋨ꮏ뫮麒诨肪軪꺫ꫮ芒鿫ꚺ軫ꪛꋮꞞꯩꆪ雨ꦟ뫮骎鯫颮髪꺫껮銖鿩ꚺ髪ꪛꫮ鞞ꯨ겮苨ꦏ뫮骞鯪떢黪꺋ꫮ芢鿫Ꞻ雪ꪋ껮鞚ꯩ꾪ꛫꪏ뫮骞诨뒮髪꺫ꫮ뚒鿫Ꞻ뫪ꪛꋮ鞚ꯩ겪뛩ꢟ뫮骖믩関諪꺋ꋮ隦迩ꖺ뛪ꦻ껮鎚ꯩꂮ뛫ꦏ뫮麶鯨覢髪꺻껮躆迨ꚺ뛪ꪛꛮ鞞ꯩꞪ뛩ꪟ뫮銖诨钮諪꺛ꛮ隶迨ꊺ껫ꪛ껮鞊ꯩ꾪雪ꪟ뫮骒鯫낮髪꺻ꫮ麖鿫ꚺ蛪ꪛꋮ鎒ꯨꂦ雫ꢟ뫮躎ꯨ뢦髪꺫ꫮ뺦鿨ꊺ鋫ꪫꛮ鞚ꯨꎮꋨꮟ뫮骎鯫ꖢ諪꺫ꛮ躖鿫Ꞻ뫪ꪋꋮ꞊ꯩ鎪단ꮟ뫮麾믫覢諪꺻ꫮ躂迨ꎺ苫ꮋꋮꎊ믩낪단ꪟ뫮躦鯩떦軪꺻ꫮ誢迩Ꞻ닫ꮫꋮ鞚믩ꢮ蛩ꢟ뫮芖诨ꢪ鋪꺫껮늲鿪ꎺ雫ꮋ껮랚믩ꚪ蛩ꮏ뫮麺믫貢髪꺻ꫮ몦迫ꊺ닫ꪫ껮뎊믨벮ꛫꮏ뫮說诨膮髪꺫ꫮꚶ鿩ꎺ뫪ꪫ껮Ꞛꯩꖮ雩ꢟ뫮躊꯫낮軪꺻껮늲鿩ꚺ苫ꪫꛮ螞ꯩ뎮蛫ꮟ뫮銖ꯨ颮鋪꺫ꛮ銖鿩꒺軩ꦫꋮ莊믨몮단ꦏ뫮麺诨醢諪꺋ꋮ骶鿨ꖺ뫨ꪛ껮鞒诩膢蛫ꪟ뫮誦诨鲪髪