See all feedback

????????????? ?????????? ???????Nice and fast shipping too. A+++
????????????? ?????????? ???????thank you
????????????? ?????????? ???????A++++++++++Service

Posters Judo -KU. Set of 18 pieces. A5 148x219mm.


White   belt 6 Kyu           1 poster.

Rei. Obi. Shisei. Shintai.  Tai-sabaki. Kumi-kata. Kuzushi. Ukemi.

Yellow  belt 5 Kyu             3 poster.

NAGE WAZA  De-ashi-barai,Hiza-guruma,Sasae-tsurikomi-ashi,Uki-goshi,O-soto-gari,O-goshi,O-uchi-gari,Seoi-nage,O-soto-otoshi,O-soto-gaeshi,O-uchi-gaeshi,Morote-seoi-nage.

KATAME-WAZA Hon-kesa-gatame,Kata-gatame,Yoko-shiho-gatame,Kami-shiho-gatame,Tate-shiho-gatami.

Orange belt 4 Kyu            3 poster.

NAGE WAZA  Ko-soto-gari,Ko-uchi-gari,Koshi-guruma,Tsurikomi-goshi,Okuri-ashi-barai,Tai-otoshi,Harai-goshi,Tsubame-gaeshi,Ko-uchi-gaeshi,Harai-goshi-gaeshi,Uchi-mata-gaeshi,Sode-tsuricomi-goshi,Kouchi-gake,Uchi-mata-sukashi.

KATAME-WAZA Kuzure-kesa-gatame,Makura-kesa-gatame,Ushiro-kesa-gatame,Kuzure-yoko-shiho-gatame,Kuzure-kami-shiho-gatame,Kuzure-tato-shiho-gatame.

Green   belt 3 Kyu            4 poster.

NAGE WAZA  Ko-soto-gake,Tsuri-goshi,Yoko-otoshi,Ashi-guruma,Hane-goshi,Harai-tsurikomi-ashi,Tomoe-nage,Kata-guruma,Yama-arashi,Hane-goshi-gaeshi,Morote-gari,Kouchiki-daoshi,Kibusi-gaeshi,Seoi-otoshi,Seoi-otoshi.

KATAME-WAZA Kata-juji-jime,Gyaku-juji-jime,Okuri-eri-jime,Kata-ha-jime,Hadaka-jime,Ude-garami,Ude-hishigi-jime-gatame,Ryote-jime,Sode-guruma-jime,Kesa-ude-hishigi-gatame,Kesa-ude-garami.

Blue      belt 2 Kyu            4 poster.

NAGE WAZA  Sumi-gaeshi,Tani-otoshi,Hane-makikomi,Sukui-nage,Utsuri-goshi,O-guruma,Soto-makikomi,Uki-otoshi,Te-guruma,Obi-otoshi,Daki-wakare,Uchi-makikomi,O-soto-makikomi,Harai-makikomi,Uchi-mata-makikomi,Hikkomi-gaeshi,Tawara-gaeshi.

KATAME-WAZA Ude-hishigi-waki-gatame, Ude-hishigi-hara-gatame,Ude-hishigi-hiza-gatami, Ude-hishigi-ashi-gatame,Tsukkomi-jime,Katate-jime,sankaku-jime,Ude-hishigi-sankaku-gatame,Ushiro-waki-gatame,Ude-hishigi-juii-gatame(kumikata).

1 kyu brown belt               2 poster.

NAGE WAZA  O-soto-guruma,Uki-waza,Yoko-wakare,Yoko-guruma,Ushiro-goshi,Ura-nage,Sumi-otoshi,Yoko-gake.

1 poster. Material: prohibited methods