6 x 1.4 oz -- A creamy white French goat cheese similar to Cabecou.