niemphat's profile picture

niemphat

  • joined 02/02/20
  • active 02/02/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà