excelketoan's profile picture

excelketoan

  • joined 03/12/20
  • active 03/13/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

About Me

https://www.excelketoan.net - Hướng dẫn làm kế toán và báo cáo tài chính chuyên nghiệp với excel qua những thủ thuật excel cơ bản và năng cao, những mẹo excel hay thường sử dụng trong công việc