Bs_1's profile picture

Bs_1

  • joined 01/11/21
  • active 01/20/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Tôi là Trần Quang Đạt, Bác sĩ chuyên khoa 2. Nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội, có kinh nghiệm gần 50 năm trong ngành Y. Suốt mấy chục năm công tác, tôi đã tham gia giảng dạy,...

Read more about this Bonanzler