dungmoicongnghiep's profile picture

dungmoicongnghiep

  • joined 05/23/21
  • active 05/23/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Dung môi là một chất tồn tại dưới dạng lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định. Dung môi được ứng dụng trong các ngành...

Read more about this Bonanzler